درخواست برگزاری رویداد

خبره‌ایم در طراحی و برگزاریِ رویداد (ایونت) در کلاس جهانی. اگر برای همایش‌های سازمانی خود نیاز به طراحی، تولید، تأمین و مدیریت دارید، زیگما۸ آماده است که تجربه‌های آزموده‌اش را با شما به اشتراک بگذارد.
events@zigma8.com

درخواست همکاری

باور داریم که یک زیگماهشتی با ژن زیگما۸ زاده می‌شود. اگر مشکوک به داشتن این ژن هستید، ما آماده‌ایم که با یک تست رایگانِ ژنتیک راستی‌آزمایی کرده و در صورتی که دچار بودید، از شما برای پیوستن به دیگر زیگماهشتی‌ها دعوت کنیم.
better@zigma8.com

CANADA

Unit #1514
Bld. #85
North Park Road
Thornhill
Ontario
CANADA
Phone: +1 64 74030138

GERMANY

Poststraße #24
#40213
Düsseldorf
GERMANY
Phone: +49 174 4008344

IRAN

Unit #3
Bld. #19
Abdeh St.
Larestan St.
Motahari Ave.
Tehran
IRAN
Phone: +98 21 54 978

UKRAINE

Poststraße #24 #28b
O.Honchara St.
Kiev
UKRAINE
Phone: +38 096 7202020

VIETNAM

#235 Vo Thi Sau St.
Ward 7
District #3
HCMC
VIETNAM
Phone: +84 120 3338699

UNITED ARAB EMIRATES

Unit #6
Bldg. #7
Bay Sq.
Business Bay
Dubai UAE
Phone: +971 50 814 80 80
Phone: +971 50 841 80 80