درخواست‌های همگانی

مشتاقیم برای آشناشدن با مشتریان جدید. اگر فکر می‌کنید که کاری در کلاس جهانی برای برندتان نیاز دارید، زیگما۸ بی‌تاب است که با شما آن کارِ کارستان را انجام دهد.
info@zigma8.com

CANADA

Unit #1514
Bld. #85
North Park Road
Thornhill
Ontario
CANADA
Phone: +1 64 74030138

GERMANY

Poststraße #24
#40213
Düsseldorf
GERMANY
Phone: +49 174 4008344

IRAN

Unit #3
Bld. #19
Abdeh St.
Larestan St.
Motahari Ave.
Tehran
IRAN
Phone: +98 21 54 978

UKRAINE

Poststraße #24 #28b
O.Honchara St.
Kiev
UKRAINE
Phone: +38 096 7202020

VIETNAM

#235 Vo Thi Sau St.
Ward 7
District #3
HCMC
VIETNAM
Phone: +84 120 3338699

درخواست برگزاری رویداد

خبره‌ایم در طراحی و برگزاریِ رویداد (ایونت) در کلاس جهانی. اگر برای همایش‌های سازمانی خود نیاز به طراحی، تولید، تأمین و مدیریت دارید، زیگما۸ آماده است که تجربه‌های آزموده‌اش را با شما به اشتراک بگذارد.
events@zigma8.com

درخواست همکاری

باور داریم که یک زیگماهشتی با ژن زیگما۸ زاده می‌شود. اگر مشکوک به داشتن این ژن هستید، ما آماده‌ایم که با یک تست رایگانِ ژنتیک راستی‌آزمایی کرده و در صورتی که دچار بودید، از شما برای پیوستن به دیگر زیگماهشتی‌ها دعوت کنیم.
better@zigma8.com

TOP